Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31121-04920-86-2017
Data e regjistrimit: 27-09-2017

Palët

Paditës: Herta Peti (Garaj)
I paditur: Osman Shalari, Drita Shalari, Artil Shalari, Alban Shalari, Ermelinda Shalari, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale
Objekti: Njohje e te drejtes reale te legalizimit te baneses, te truallit dhe te oborrit funksional, sipas vetedeklarimit ne Drejtorine Rajonale te ALUIZNI-t Tirane. 2. Pavlefshmeria e vetedeklarimit te te paditurve te paraqitur prane Drejtorise Rajonale te ALUIZNI-t Tirane. 3. Detyrimi i te paditurit Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave/Ndertimeve Informale, te kryeje procedurat e legalizimit dhe t'i jape paditeses leje legalizimi per ndertesen, truallin dhe oborrin funksional sipas vetedeklarimit.
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: 1. Pushimin e gjykimit të çështjes Nr. 16427/10875/6305/3506/2814 (31121-04920-86-2017) akti, dt. regjistrimi 27.09.2017në Gjykatën Administrative të Apelit, për shkak heqje dorë nga ankimi. Kundër vendimit lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë brenda 30 ditëve, nga e nesërmja e komunikimit të vendimit.
Data e shpalljes: 08-04-2021