Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31107-06367-86-2016
Data e regjistrimit: 29-12-2016

Palët

Paditës: Taip Hoxhallari
I paditur: Bashkia Pogradec
Objekti: 1. Detyrimin e pales se paditur per demshperblimin me pagen e nje viti pune, per zgjidhje te kontrates se punes pa shkaqe te justifikuara. 2. Bazuar ne nenin 145/2 te K.Punes te detyroje palen e paditur qe ti paguaje paditesit pagen e nje 15 diteshi pune per cdo vit pune prane pales se paditur gjithsej 6 paga mujore. 3. Detyrimin e pales se paditur te demshperbleje paditesin me pagen e 2 muajve per mosrespektim te procedures se zgjidhjes se kontrates se punes, bazuar ne nenin 144 te K.Punes.
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: 1. Lënien në fuqi të vendimit Nr. 1166 (454), datë 12.10.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë.Kundër vendimit lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, brenda 30 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit.
Data e shpalljes: 08-04-2021