Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31107-05393-86-2016
Data e regjistrimit: 27-10-2016

Palët

Paditës: Urani Germau
I paditur: Spitali Rajonal Berat
Objekti: Shperblimi e demit te shkaktuar nga zgjidhja e pajustifikuar e kontrates se punes ne baze te nenit 155/1,3,5 te K.Punes, shperblimin per vjetersine ne pune ne baze te nenit 145 te K.Punes si dhe shperblim per procedurat e njoftimit per largimin nga puna.
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: 1. Lënien në fuqi të vendimit Nr. 1380, datë 07.09.2016 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.Kundër vendimit lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, brenda 30 ditëve nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar.
Data e shpalljes: 08-04-2021