Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31138-01102-86-2020
Data e regjistrimit: 02-06-2020

Palët

Paditës: Meri Hoxha (Sallabanda), Katerina Sallabanda,Vilma Sallabanda,Sidona Sallabanda,Aferdita Sallabanda,Artan Nishku,Gjergji Caushi,Pranvera Xhoxhi,Galina Papa (Nishku),Pavli Nishku,Andi Nishku,Milena Nishku,Kostandin Nishku,Genti Nishku,Darina Resuli (Nishku),Elizana Nishku,Ilir Nishku
I paditur: Agjencia e Trajtimit te Pronave
Objekti: Ndryshimin e vleresimit te kryer nga ana e Agjencise per Trajtimin e Pronave (ATP) per siperfaqen prej 3103 m2 ne pronesine tone (sipas Vendimit n. 682 dt 27.08.1998 te Agjencise se Kthimit dhe Kompensimit te Pronave) e ndodhur ne ZK 8280 Tirane
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: NOT NULL
Data e shpalljes: 13-04-2021