Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31114-05944-86-2017
Data e regjistrimit: 06-12-2017

Palët

Paditës: Avdul Yzeiri
I paditur: Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
Objekti: Shfuqizimin e aktit administrativ Nr. 3644, date 11.06.2012. - Detyrimin e pales se paditur te beje regjistrimin e pasurise lloji truall blere nga Komuna Qender ne dt. 27.09.2001, me nr. vendimi 113, me siperfaqe 98 m2.
Relatori: Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dispozitivi: ? Mospranimin e ankimit ndaj vendimit nr. 523, datë 13.04.2017 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë. ? Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë Tiranë, brenda 30 ditëve duke filluar ky afat nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. ? U shpall sot më datë 14.04.2021, Tiranë.
Data e shpalljes: 14-04-2021