Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31107-06107-86-2016
Data e regjistrimit: 12-12-2016

Palët

Paditës: Kristaq Gerveni
I paditur: Kryeministri i Republikes se Shqiperise, Ministri i Mbrojtjes, Shefi i Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura
Objekti: Shfuqizimin e Urdhrit te Kryeministrit nr. 242 date 06.10.2014, "Per nxjerrje ne rezerve" dhe te veprimit tjeter administrativ te te paditurve ne fazen e propozimit te urdhrit dhe ne fazen e ekzekutimit te tij. Detyrimin e te paditurve per emerimin ne detyre, sipas grades dhe pagimin e diferencave te pages nga data e nderprerjes se pages deri ne diten e ekutimit te vendimit dhe te kamatave ligjore mbi to. Detyrimin e te paditurve per t'i respektuar paditesitkarrieren ushtarake uke e perfshire ne konkurrimin per karriere. Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te te paditurve. Nese nuk pranohet ky kerkim, kerkoj: Konstatimin e pavlefshmerise absolute te Urdhrit te Kryeministrit nr. 242 date 06.10.2014, "Per nxjerrje ne rezerve" dhe te veprimit tjeter administrativ te te paditurve ne fazen e propozimit te urdhrit dhe ne fazen e ekzekutimit te tij. Detyrimin e te paditurve per emerimin ne detyre, sipas grades dhe pagimin e diferencave te pages nga data e nderprerjes se pages deri ne diten e ekzekutimit te vendimit dhe te kamatave ligjore mbi to. Detyrimin e te paditurve per t'i respektuar paditesit karfieren ushtarake duke e perfshire ne konkurrimin per karriere. Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te te paditurve.
Relatori: Ardian Dvorani
Dispozitivi: 1.Ndryshimin e vendimit nr. 4294, datë 28.07.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.2.Pranimin pjesërisht të padisë.3.Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të Urdhërit të Kryeministrit nr. 342, datë 06.10.2014 “Për nxjerrjen në rezervë” të paditësit Kristaq Gerveni.4.Detyrimin e të paditurve Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura për t’i paguar paditësit Kristaq Gerveni diferencën e pagës nga data e ndërprerjes së marrëdhënieve financiare deri në ditën e ekzekutimit të këtij vendimi.5.Detyrimin e të paditurve për t’i respektuar paditësit karrierën ushtarake sipas ligjit.6.Rrëzimin e padisë për kërkimet e tjera.7.Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palëve të paditura.8.Ky vendim përbën titull ekzekutiv dhe është i ekzekutueshëm nga shërbimi përmbarimor gjyqësor.9.Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë, brenda 30 ditëve nga e nesërmja e njoftimit të tij.U shpall në Tiranë sot në datë 15.04.2021
Data e shpalljes: 15-04-2021