Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31147-05378-86-2017
Data e regjistrimit: 30-10-2017

Palët

Paditës: Fatime Lula
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Gjirokaster
Objekti: Detyrimin e pales se paditur DRSSH Gjirokaster, te njohe si kohe sigurimi per efekt pensioni invaliditeti shteteror, periudhen 01 Janar 2001 deri ne 30 Dhjetor 2010. 2-Shfuqizimin e aktit administrativ nr. 3876 date 16.11.2016 te titulluar "Njoftim per likujdim detyrimi" me te cilin paditesja eshte shpallur debitore ne shumen 544000 (pesqind e dyzet e kater mije) leke.
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: Lenien ne fuqi te vendimit nr.546, date 04.10.2017 te Gjykates Administrative
Data e shpalljes: 15-04-2021