Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31154-04254-86-2019
Data e regjistrimit: 06-12-2019

Palët

Paditës: Bankers Petroleum Albania ltd (BPAL)
I paditur: Njesia Administrative Bubullime, Bashkia Lushnje, Keshilli i Bashkise Lushnje
Objekti: Shfuqizim i pjesshem i aktit normativ vendor vendimit te keshillit komunal te Komunes Bubullime nr.1 date 24.02.2014 per pjesen e tarifes se pastrimit dhe ndotjes per BPAL. Ndryshimin e vendimit nr. 195 Prot., date 12.03 .2014, te Komunes Bubullime per taksen e nderteses duke e percaktuar ate ne shumen 495.000 leke. Shfuqizimin e vendimit nr. 195 Prot, date 12.03.2014, te Komunes Bubullime per tarifen e pastrimit pasi BPAL nuk i ofrohet sherbim. Shfuqizimin e vendimit nr. 195 Prot, date 12.03.20 14 te Komunes Bubullime per tarifen e ndotjes se ambientit.
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: Rrezimin e padise.Shpenzimet gjyqesore ne ngarkim te pales pditese.Kunder ketij vendimi lejohet rekurs ne Kolegjin Administrativ te Gjykates se Larte, brenda 30 diteve nga e nesermja e komunikimit te vendimit te arsyetuar.
Data e shpalljes: 19-04-2021