Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 31115-01396-86-2019
Data e regjistrimit: 09-04-2019

Palët

Paditës: Mynevere Godo, Aida Cavo, Zamira Sinoimeri, Shpresa Vercani, Adriatik Vercani, Artur Vercani, Gentian Vercani, Adela Bahiti, Rajmonda Tirana, Fiordi Tirana, Oklant Tirana, Merita Tirana, Vjollca Tirana, Dorina Prifti, Ardian Coku, Rezart Tirana, Enver Jaho
I paditur: Agjensia e Trajtimit te Pronave
Objekti: Kundershtimin si te pabazuar ne ligj e ne prova te procesit te vleresimit te Vendimit Nr. 462/2 date 12.10.1994 te ish KKK Pronave Elbasan per subjektin e shpronesuar Alush Vercani, ne lidhje me percaktimin e zerit kadastral nga toke are, ne toke truall dhe perfundimin e procedurave te ekzekutimit te ketij vendimi nga ana e pales se paditur.
Relatori: Enkelejda Metaliaj (Softa)
Dispozitivi: Rrëzimin e padisë. Shpenzimet gjyqesore i ngarkohen pales paditëse. Kundër këtij vendimi lejohet rekurs në Gjykatën e Lartë (Kolegjin Administrativ) brenda 30 ditëve duke filluar ky afat fillon nga e nesërmja e komunikimit të vendimit të arsyetuar. U shpall në Tiranë sot më datë 19.04.2021.
Data e shpalljes: 19-04-2021