Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3704
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Olger Baraku
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Doganave Tirane
Objekti: Shfuqizimin e pjesshem te aktit administrativ vendimit nr.20954/7 prot date 30.12.2013 konstatimin e pavlefshmerise absolute te urdherit te pezullimit nr.20954/1 date 21.11.2013 detyrimin per demshperblim page
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: Lenien ne fuqi t e vendimit nr. 1505 datë 08.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tirane
Data e shpalljes: 11-11-2014