Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3739
Data e regjistrimit: 15-05-2014

Palët

Paditës: Mirel Beshiku
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor, Drejtoria Rajonale e Sherbimit te Transportit Rrugor Tirane
Objekti: Detyrimin e pales se paditur te demshperblej per prishjen e kontrates se punes
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: Lenien ne fuqi te vendimit nr. 697 datë 19.02.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës
Data e shpalljes: 11-11-2014