Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3828
Data e regjistrimit: 16-05-2014

Palët

Paditës: Paskal Milo
I paditur: Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Vlore
Objekti: Detyrim per regjistrim pasurie te paluajtshme
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: Prishjen e vendimit nr. 172 datë 24.02.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë dhe pushimin e gjykimit të çështjes.
Data e shpalljes: 11-11-2014