Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3867
Data e regjistrimit: 19-05-2014

Palët

Paditës: Prefekti I Qarkut Tirane
I paditur: Remzi Elezi
Objekti: Deklarimin e pavleshmerise dhe shfuqizimin e Aktit te Marrjes se Tokes ne Pronesi nr.917 date 18.02.1995 kthimin e pasurise nr.65/87 vol 15 faqe 23 ZK 3501 detyrimin per pagim te shumes per pjesen e shitur te tokes
Relatori: Alkelina Gazidedja
Dispozitivi: Mospranimin e ankimit të të paditurit Remzi Elezi kundër vendimit Nr. 455 datë 22.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
Data e shpalljes: 11-11-2014