Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3418
Data e regjistrimit: 06-05-2014

Palët

Paditës: Tixhe Bajrami
I paditur: DRSSH Shkoder
Objekti: Shfuqizimin e aktit administrativ vendimit nr.139 dt.20.27.2012 detyrim llogaritje per perfitim pensioni
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: 1. Lënien ne fuqi te Vendimit Nr. 159 datë 11.03.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkoder. Kundër vendimit lejohet rekurs në Gjykatën e Larte
Data e shpalljes: 11-05-2014