Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3607
Data e regjistrimit: 13-05-2014

Palët

Paditës: Isuf Kadiu
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber, Agjensia e Sigurimeve Shoqerore Mat
Objekti: Konstatim I pavlefshmerise absolute te akteve administrative vendimi qe eshte ndryshuar pension I vertete
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: - Ndryshimin e vendimit nr.35, datë 01.02.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat në këtë mënyrë: - Pranimin e padisë. - Konstatimin e pavlefshmërisë absolute të vendimit nr.407/1, datë 29.07.2009 të palës së paditur Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Dibër për mbylljen e trajtimit të veçantë të paditësit Isuf Kadiu si ish minator i nëntokës dhe rilidhjen e këtij tajtimi nga data e pezullimit të tij e në vazhdim.
Data e shpalljes: 12-11-2014