Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3630
Data e regjistrimit: 13-05-2014

Palët

Paditës: Ermonela Alikaj (Plasari)
I paditur: Bashkia Tirane
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: - Ndryshimin e vendimit nr.1758, datë 22.02.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë në këtë mënyrë: - Pranimin e pjesshëm të padisë. - Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë ta dëmshpërblejë paditësen Ermonela Alikaj me 6(gjashtë) paga mujore për shkak të zgjidhjes së kontratës së punës pa shkaqe të justifikuara. - Detyrimin e palës së paditur Bashkia Tiranë ta dëmshpërblejë paditësen Ermonela Alikaj me 2(dy) muaj pagë për shkak të mosrespektimit të procedurës së zgjidhjes së kontratës
Data e shpalljes: 12-11-2014