Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3681
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Leonora Himci
I paditur: Bashkia Tirane
Objekti: Shfuqizimin e vendimit per dhenien e mases disiplinore ?Verejtje me paralajmerim? nr.9866/2 date 11.10.2013 te Drejtorit te Drejtorise se Auditit
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: - Ndryshimin e vendimit nr.813, datë 28.02.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë në këtë mënyrë: - Pranimin e padisë. - Shfuqizimin e vendimit nr.9866/2 prot, datë 11.10.2013 të Bashkisë Tiranë për dhënien e masës disiplinore “vërejtje me paralajmërim” ndaj paditëses Leonora Himçi.
Data e shpalljes: 12-11-2014