Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3686
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Antoneta Tane
I paditur: Bashkia Tirane
Objekti: Fshirjen pjeserisht nga regjistri I pasurive te paluajtshme I regjistrit te pasurise ?Truall? me siperfaqe 40.9 m, nr.8/630 pasurie ZK8150, regjistrimin ne regjistrat e pasurive te paluajtshme te ZVRPP Tirane detyrimin te dorezoj ne ZVRPP Tirane, Certifikaten e Pronesise nr.368494 date 01.02.2013 per pasurine nr.8/630 ZK 8150
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: - Prishjen e vendimit nr.531, datë 13.02.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë dhe kthimin e çështjes për rigjykim në të njëjtën gjykatë, me tjetër trup gjykues.
Data e shpalljes: 12-11-2014