Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3716
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Bajram Xhepa
I paditur: Drejtoria e Bujqesise Tirane
Objekti: Detyrim demshperblim page per prishje te kontrates se punes
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: - Lënien në fuqi të vendimit nr.1460, datë 07.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Data e shpalljes: 12-11-2014