Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3700
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Gasper Shpani
I paditur: Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve
Objekti: Kundershtimin dhe anullimin e aktit administrativ, urdheri nr.8168/1 date 28.11.2013 dhe detyrimn per demshperblim page
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: - Lënien në fuqi të vendimit nr.1638, datë 15.04.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Data e shpalljes: 12-11-2014