Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3641
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Agim Selmanaj
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane, Instituti I Sigurimeve Shoqerore Tirane
Objekti: Te detyroj DRSSH te rillogarise masen e pensionit fillestar dhe te paguaj diferencat
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: - Lënien në fuqi të vendimit nr.3778, datë 10.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. - Vendimi gjyqësor përbën titull ekzekutiv dhe është i ekzekutueshëm nga shërbimi përmbarimor gjyqësor.
Data e shpalljes: 12-11-2014