Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3741
Data e regjistrimit: 15-05-2014

Palët

Paditës: Artan Dino
I paditur: Agjensia e Mbrojtjes se Konsumatorit
Objekti: Demshperblim page
Relatori: Altina Nasufi
Dispozitivi: - Lënien në fuqi të vendimit nr.614, datë 19.02.2013 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Data e shpalljes: 12-11-2014