Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3737
Data e regjistrimit: 15-05-2014

Palët

Paditës: Luke Tuci
I paditur: Bashkia Lac, Qendra Kombetare e Regjistrimit (QKR)
Objekti: Kthim ne pune detyrimin e QKR per demshperblim per prishjen e kontrates se punes
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: Prishjen e vendimit nr.1404 dt.03.04.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se Pare Tirane dhe pushimin e gjykimit te ceshtjes -E drejta e rekursit kunder ketij vendimi mund te ushtrohet ne Gjykaten e Larte brenda 30 diteve, nga e nesermja e njoftimit te vendimit te paleve ndergjyqese U shpall ne Tirane, sot me 12.11.2014
Data e shpalljes: 12-11-2014