Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3660
Data e regjistrimit: 14-05-2014

Palët

Paditës: Ibrahim Xibraku
I paditur: IEVP Rrogozhine
Objekti: Anullimin e urdherit nr.482 date 05.02.2014 per lirimin nga detyra detyrim per demshperblim
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: -Prishjen e vendimit nr.371 date 09.04.2014 te Gjykates Administrative te Shkalles se \pare Durres dhe dergimin e ceshtjes per rigjykim ne po ate gjykate me tjeter trup gjykues -Kunder vendimit lejohet rekurs ne Gjykaten e Larte U shpall ne Tirane, sot me 12.11.2014
Data e shpalljes: 12-11-2014