Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 3754
Data e regjistrimit: 15-05-2014

Palët

Paditës: Agim Kulla
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane
Objekti: Detyrim rillogaritje mase pensioni te parakohshem
Relatori: Rilinda Selimi
Dispozitivi: -Ndryshimin e vendimit nr.866 dt.04.03.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane -Pranimin e pjesshem te padise -Detyrimin e pales se paditur DRSSH Tirane te rillogarise masen e pensionit te parakohshem per vjetersi sherbimi te paditesit Agim Kulla nga data 01.09.2000 deri me dt.13.05.2004 ne baze te nenit11, germa “a” dhe “b” te ligjit 8087 dt.13.03.1996 te ndryshuar me ligjin nr.8521 dt.30.07.1999 dhe pas kesaj date deri me dt.30.06.2009 ne baze te neneve 35 dhe 49 te ligjit 9210 dt.23.09.20
Data e shpalljes: 12-11-2014