Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 4141
Data e regjistrimit: 26-05-2014

Palët

Paditës: Zaho Hila
I paditur: Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Durres
Objekti: Rillogaritje dhe indeksim pension te parakohshem
Relatori: Artur Malaj
Dispozitivi: - Ndryshimin e Vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 9398. Date 23.09.2013 ne kete menyre: - Pranimin e pjesshem te padisë. - Detyrimin e palës së paditur Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Tiranë t’i paguajë paditësit Zaho Hila diferencat e papaguara që rrjedhin ndërmjet masës së pensionit të parakohshëm për vjetërsi shërbimi që përfiton sipas ligjit dhe shumës së paguar nga pala e paditur për periudhën 13.05.2004 deri 30.06.2009, në masen prej 148 992 ( njeqint e dyzet e
Data e shpalljes: 13-11-2014