Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 17
Dt. e regjistrimit: 07-05-2014

Palët

Paditës: Kryetari I Bashkise Tirane
I paditur: Keshilli I Bashkise Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Shfuqizimin e vendimit dt.30.04.2014 te Keshillit Bashkiak Tirane ardhur me shkrese nr.6559 dt.06.05.2014 dhe lenie ne fuqi te vendimit nr.1 date 26.02.2014, sigurimin e padise nepermjet pezullimit te zbatimit vendimit date 30.04.2014 te Keshillit Bashkiak Tirane
Relatori: Kastriot Selita
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Ora e seances: 00:00:00
Gjykimi:
Dispozitivi: