Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 36
Dt. e regjistrimit: 08-04-2014

Palët

Paditës: "Vllaznimi Deda" shpk
I paditur: Drejtoria RAjonale E Tatimeve Shkoder, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane
Palë të treta:
Objekti i padisë: Kundershitm njoftim vleresimi nr.4326 dt.14.06.2013 dhe nr.6935 dt.31.07.2013 te Drejtorise Rajonale Tatimore Shkoder
Relatori: Kastriot Selita
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: