Detajet e çështjes

Nr. i çështjes: 38
Dt. e regjistrimit: 16-04-2014

Palët

Paditës: Stavri Lleshi
I paditur: Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit te Punes Elbasan
Palë të treta:
Objekti i padisë: Shfuqizim akti administrativ
Relatori: Altina Nasufi
Anetar1:
Anetar2:
Data e seances:
Gjykimi:
Dispozitivi: